• Het voetpad langs de Eeuwigelaan.

    Alef Starreveld

Bewoners Eeuwigelaan: 'Trek besluit tweede fietspad in'

BERGEN De Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. dringt in een brief aan het gemeentebestuur op aan om het besluit met betrekking tot aanleg van een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan in te trekken. Dat besluit is op 14 december 2017, door de vorige raad genomen. De bewonersvereniging heeft hoop dat de nieuwe raadsleden het tweede fietspad wil heroverwegen. De bewoners voelen zich gesteund door een verkeerstechnisch advies van een ingenieursbureau en een brief van de Stichting mr. Frits Zeiler, beide met de conclusie: geen tweede fietspad.

De raad heeft in haar vorige samenstelling besloten een tweede fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan aan te leggen en hiervoor een krediet te verstrekken van 1.375.000 euro. Joke Lieshout van de belangenvereniging: "Wij hebben via de commissie bezwaarschriften vernomen dat er alleen sprake is van een kredietbesluit en niet van een besluit tot de aanleg zelf. Een eerder door de gemeente gevraagde vergunning tot het kappen van bomen in verband met deze aanleg is alsnog ingetrokken (bekendmaking 21 maart 2018). Onze vereniging heeft intussen niet stil gezeten. Op ons verzoek heeft Royal Haskoning DHV Nederland B.V. een onafhankelijk technisch rapport uitgebracht, waaruit valt af te leiden, dat een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan volstrekt is af te raden. In dit rapport is bovendien een alternatieve route aangegeven. Onze vereniging neemt overigens het standpunt in dat deze tweede route niet nodig is. Immers uit het rapport Haskoning DHV blijkt dat het bestaande fietspad voldoet aan de daaraan te stellen normen."

"Een recente brief van de F.D. Zeiler Stichting ondersteunt ons standpunt. Bij gelegenheid van de laatste verkiezingen hebben de verschillende partijen hun gemotiveerde standpunt over het tweede fietspad kenbaar gemaakt. Deze gegevens zijn verzameld door stemhulp www.mijnstem.nl. Volgens onze gegevens zijn er op dit moment vóór de aanleg van het tweede fietspad alleen nog een raadslid van D66, een raadslid van de PvdA en vijf raadsleden van Kies Lokaal. Laatstgenoemde partij steunt vooral op kiezers uit Egmond, die weinig belang lijken te hebben bij dit fietspad. Alle andere partijen, die een grote meerderheid in de raad vertegenwoordigen, zijn tegen aanleg van het tweede fietspad."