• Windturbines op de Noordzee. Er komen er meer bij.

    ANP Foto

Commissie m.e.r.: 'Ligging kabeltracé en locatie transformatorstation goed onderzocht in milieueffectrapport'

BERGEN AAN ZEE De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het project Net op zee Hollandse Kust (noord en west Alpha) beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Voor het opstellen van het inpassingsplan voor de aanleg van de kabels en een transformatorstation is voldoende milieu-informatie aanwezig.

TenneT en het Rijk willen een kabelverbinding aanleggen naar de toekomstige windparken op de Noordzee. Deze kabel moet de parken Hollandse Kust (noord en west Alpha) aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet.
De ministers van EZK en van BZK gaan de aanleg mogelijk maken met een inpassingsplan. Voordat zij een besluit nemen heeft TenneT de gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport onderzocht. De ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
 

TATA Het rapport levert gedetailleerde informatie over techniek, kosten en de effecten op omgeving en milieu, waardoor de verschillende kabeltracés en locaties voor transformatorstations goed met elkaar zijn te vergelijken. Op basis van deze informatie heeft TenneT voorkeur voor aanlanding van de kabel bij Wijk aan Zee en de locatie Tata Steel voor het transformatorstation.
De bouw van een transformatorstation op het terrein van Tata Steel vraagt wel specifieke aandacht vanwege aanwezige archeologische waarden. De Commissie adviseert daarom tijdig in beeld te brengen welke maatregelen nodig zijn om deze waarden te beschermen. De uitvoering van maatregelen, zoals zorgvuldig uitgraven, vereisen namelijk tijd en kosten die moeten worden gereserveerd in de projectplanning.