• Femke Ouëndag is lijsttrekker voor Code Oranje.

    Code Oranje

Femke Ouëndag (Code Oranje): 'Veel meer betaalbare woningen in de gemeente Bergen'

BERGEN De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? De Duinstreek laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Femke Ouëndag uit Bergen, lijsttrekker voor Code Oranje. 

"Code Oranje staat voor meepraten, meedoen en meebeslissen waardoor de 'onzichtbare' provincie zichtbaar wordt. Dat de provincie niet leeft bij veel inwoners komt doordat zij onvoldoende betrokken worden bij het vormgeven van beleid. Belangrijk aandachtspunt is de woningbouwopgave in deze regio. Er moeten veel meer betaalbare woningen komen in de gemeente Bergen."

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

De gemeenten krijgen momenteel weinig ruimte van de provincie om zelf te bepalen waar woningbouw in een regio en/of dorp mag plaatsvinden. Als inwoners en gemeente vinden dat er in het buitengebied gebouwd zou moeten worden om in de noodzakelijke woningbehoefte te voorzien, moet die ruimte er zijn. Initiatieven van inwoners voor woningbouw moeten actief gesteund worden door de provincie, in samenwerking met de gemeenten: 'Samen maken en zijn wij de provincie!'.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om toeristen te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

'Holland boven Amsterdam' is op zich een goed initiatief, maar betrek vooral de inwoners bij het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van hun leefomgeving. Geef alle belanghebbenden de ruimte om met elkaar te bepalen hoe en in welke mate toeristen naar onze regio worden gelokt. Toerisme is goed voor de economie en werkgelegenheid, maar dat mag niet ten koste van de leefbaarheid gaan.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer?

Het is belangrijk om de spreiding van bedrijven over de hele provincie bij OV-knooppunten te concentreren. Dan is er minder asfalt nodig. Voorwaarde is een goed bereikbaar OV, vooral in de dunbevolkte delen van de provincie. Ontwikkel dit samen met de inwoners en bedrijven. En zorg daarnaast ook voor een goed fietsnetwerk richting OV-knooppunten.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil omhoog kan. Moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Bij de beheersing van het grondwaterpeil zijn de belangen van de agrariërs bij de waterschappen steeds leidend geweest. De belangen van de inwoners en bedrijven staan op het tweede plan. Hier dient meer evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen te komen. Ga vooral in gesprek met agrariërs over hun rol als natuurbeheerder. Vraag wat zij nodig hebben om die rol op zich te kunnen nemen. 

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Bij de bomenkap in de gebieden van PWN en Staatsbosbeheer is het duidelijk dat over de nut en noodzaak heel divers wordt gedacht. Natuurbeschermers en natuurbeheerders zijn het oneens. Wetenschappers spreken elkaar tegen. De provincie moet eerst de regie nemen voor het aantonen van nut en noodzaak. Neem alle partijen serieus, ga met alle inwoners en betrokkenen in gesprek en kom met een breed gedragen besluit.

Is de provincie streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen?

De controle op naleving van milieuvergunningen is een groot probleem. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk worden gemaakt om te voldoen aan de milieueisen. Dat is niet alleen een provinciale taak, maar ook een Europese en nationale. Belangrijk is dat er wordt geluisterd naar de inbreng van inwoners die last hebben van de overtredingen. De provincie moet als hoeder van het milieu direct hard ingrijpen bij het overtreden van de milieuregels. Zij is ook beschermer van onze inwoners.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Het klimaatplan moet een gedragen plan zijn van inwoners, bedrijfsleven en overheden. Hoe gaan wij met zijn allen voldoen aan de energietransitie, en hoe zorgen wij voor meer duurzaamheid en vermindering van de CO2-uitstoot. Er moet een breed gedragen draagvlak zijn en dan krijg je alleen als iedereen voelt dat zij in dezelfde mate zijn betrokken en hun inbreng hebben. Samen maken en zijn wij 'de toekomst van morgen'.