• Rond het kruispunt aan de noordzijde van Egmond-Binnen bevinden zich een aantal mogelijke locaties voor de zendmast.

    Martijn Mulder

Motie over zendmast in Egmond-Binnen aangenomen, college moet onderzoek locatie overdoen

EGMOND-BINNEN Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag, brachten de fracties van KIES Lokaal en GroenLinks een motie in stemming over de zendmastlocatie in Egmond-Binnen. Onderzoek had uitgewezen dat er geen enkele feitelijke onderbouwing was voor keuze voor de plek tegenover het Liobaklooster. Zelfs het college had eerder toegegeven dat het de slechtst mogelijke plek was. De fracties vroegen wethouder Valkering daarom de plaatsing van de mast opnieuw te onderzoeken en te kiezen voor de meest geschikte plek. De wethouder deed een poging de verantwoordelijkheid terug bij de raad te leggen. Die vond dit echter niet haar taak en nam de motie aan.

Door Martijn Mulder

UITKOMST Nadat eerdere onderzoeken een aantal mogelijke locaties voor de zendmast hadden opgeleverd, werd in 2012 door het toenmalige college plotseling gekozen voor een nimmer onderzochte locatie, ten noorden van het Sint Adelbertterrein. Dit ondanks dat met name de Universiteit Twente had aangetoond dat deze locatie zich in het gebied bevond, dat eigenlijk helemaal niet geschikt was. De uitkomst van eigen onderzoek van inwoonster Hanneke Mooij belandde op het bureau bij de fracties van GroenLinks en KIES Lokaal. Zij stelden aan de hand van die uitkomst schriftelijke vragen aan het college. De beantwoording onderschreef in grote lijnen het onderzoek van Mooij, wat uiteindelijk tot het indienen van de motie leidde.

WAARHEID "Het belangrijkst is dat je kunt uitleggen waarom je tot een bepaalde keuze komt", aldus Janina Swart namens KIES Lokaal. "Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat de welstandscommissie niet akkoord is met deze keuze en zelfs wordt erkend dat er geen onafhankelijk onderzoek is gedaan naar deze plek." Solita Groen gaf namens GroenLinks aan dat de beantwoording soms zelfs niet conform de waarheid was. Danny Zwart (CDA) plaatste enkele kanttekeningen bij de motie, terwijl Peter van Huissteden (PvdA) liever had gezien dat de motie een alternatieve locatie had bevat. "Uit de oude onderzoeken blijkt dat er meerdere plekken geschikt zijn", aldus Groen in haar antwoord, "Wij willen niet vooruitlopen op die keuze. Er moet een besluit worden genomen op basis van de ruimtelijke kwaliteit en Ik denk dat ons college daar prima toe in staat is."

Wethouder Valkering was van mening dat de keuze juist na veel overleg tot stand was gekomen en vreesde straks opnieuw tot de nu voorliggende locatie te komen. Hij had dan ook liever gezien dat de raad concreter zou zijn geweest en steunde de motie niet. Desalniettemin vonden KIES Lokaal en GroenLinks het niet nodig de motie aan te passen. Groen: "U vraagt ons een plek aan te wijzen waartegen de minste bezwaren zijn, wij vragen het college juist een plek te kiezen waarmee aan de kwaliteitseisen wordt voldaan die in ons ruimtelijk beleid passen."

De motie kreeg uiteindelijk genoeg steun om aangenomen te worden. De raad kon ook niet anders, want ze was voor de vergadering door Mooij geconfronteerd met de door de raad zelf opgestelde tekst uit de onlangs gepubliceerde 'open brief aan de inwoners': 'Als er iemand opstaat, die feiten naar boven haalt, moet en wil je daar naar luisteren en gepast naar handelen.' Mooij was dan ook tevreden met de uitkomst van de avond en kijkt met interesse uit naar de uitvoering van de motie door wethouder Valkering.