• Odile Rasch

    D66

Odile Rasch (D66): 'Er is onvoldoende overlegd over bomenkap door PWN en Staatsbosbeheer'

BERGEN De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen lokale kandidaten aan het woord. Dit keer (oud-wethouder) Odile Rasch van D66. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

Ik kan me het gevoel voorstellen dat de provincie op afstand staat en niet belangrijk is voor ons dagelijks leven. Toch is dat niet zo. De provincie geeft bijvoorbeeld aan waar wel en niet gebouwd mag worden. Of dit alleen binnen de bebouwde kom mag of ook in het groen erbuiten. Dat is een actueel thema in de gemeente Bergen, want er is grote behoefte aan meer woningen. De provincie gaat ook over het busvervoer. Dit leverde vorig jaar nog flink wat discussie op toen er busverbindingen werden geschrapt uit Egmond Binnen en Schoorl.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Inbreiden binnen de bebouwde kom of een leegstaand bedrijventerrein omtoveren tot woonwijk klinkt leuk, maar blijkt in de praktijk erg lastig. Bovendien is het vaak een druppel op een gloeiende plaat. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Bouwen in het buitengebied is een heel gevoelige kwestie in de provincie en zeker ook in de gemeente Bergen. En terecht, want onze gemeente is uitzonderlijk mooi en geliefd vanwege alle natuurschoon. D66 geeft de voorkeur aan bouwen binnen bestaand gebied en alleen bij hoge uitzondering ook daarbuiten. Dan moet wel goed aangetoond worden waarom er geen andere mogelijkheid is. En als dat dan gebeurd, dan moet de natuur elders worden gecompenseerd.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. De gemeenten betalen mee aan deze kostbare exercitie en campagne, maar het is onduidelijk of het hen iets oplevert. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio? 

Meer spreiding van toerisme zorgt meer werkgelegenheid in de hele provincie. De promotie richt zich vooral op de bestemmingen en regio's die capaciteit hebben en niet langer op Amsterdam. Het is goed om samen de marketing van je gebied op te pakken: dit drukt de kosten per bedrijf, heeft meer impact dan ieder voor zich en geeft de mogelijkheid om de toeristenstroom te sturen. Ik weet dat er ook ondernemers uit onze gemeente deel uitmaken van de marketingorganisatie, juist om ook invloed uit te oefenen op de keuzes die worden gemaakt.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

D66 wil het autogebruik verminderen. Dat is beter voor het milieu, voor de gezondheid van de inwoners en voor de doorstroom van verkeer. Het provinciaal beleid moet de Noord-Hollander verleiden meer gebruik te maken van de fiets of het OV. Na het oplossen van een aantal knelpunten – zoals de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en de leefbaarheidsproblematiek in Krommenie-Assendelft – zien wij geen noodzaak voor de aanleg van nieuwe wegen of verbindingen in Noord-Holland.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren? 

D66 wil de bodemdaling in veenweidegebieden stoppen. Er wordt geld ter beschikking gesteld voor drainage en voor andere vormen van teelt. D66 wil dat de financiering van natuurbeheer voor langere termijn is veiliggesteld zodat natuurbeheerders, agrarie¨rs en particulieren weten welke investeringen zij kunnen doen.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?  

Je zou kunnen stellen dat in de beginfase onvoldoende is overlegd en er mede daardoor veel onbegrip is over de plannen die PWN en Staatsbosbeheer. Voor deze organisaties gaat het om natuurherstel maar voor de tegenstanders is het vernietiging van natuur. Na de hevige protesten is er veel meer overleg geweest. Zowel vanuit de provincie als vanuit PWN en Staatsbosbeheer. Er zijn toezeggingen gedaan voor het doen van onderzoek. Maar dit heeft er niet voor gezorgd dat er overeenstemming is bereikt en is het aan de rechter om uitspraak te doen. 

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen; zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond? 

Wat D66 betreft moeten bedrijven zich aan dezelfde (Europese) regels houden. Deze regels zijn de strengste in de wereld. Wij willen de bedrijven wel ondersteunen in de transitie naar schonere productie met behoud van werkgelegenheid.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Noord-Holland Noord biedt veel kansen voor de opwekking van duurzame energie uit wind, water en zon. Op weg naar een schone duurzame energie-voorziening hebben we deze bronnen allemaal nodig. Het aankomende jaar gaat iedere regio, dus ook onze regio Noord-Holland Noord, op zoek naar de juiste mix. Uiteraard met inachtneming van het landschap. Vooruitlopend hierop zijn wij van mening dat windmolens bij voorkeur geclusterd moeten worden. Bij bestaande agrarische erfbebouwing kan een uitzondering worden gemaakt voor kleinschalige toepassing met molens met een maximale as hoogte van 15 meter. Helaas is het vol leggen van alle daken niet voldoende. D66 wil daarom het huidige provinciale beleid ten aanzien van zonneweides voortzetten en – indien nodig - verruimen.