• Wil van Soest (PvdO) en Hylke ten Cate (50Plus)

    PvdO50Plus

Van Soest en Ten Cate: 'PWN en Staatsbosbeheer verwijderen bomen die hier al eeuwen groeien. Bizar'

REGIO De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Wil van Soest (82) en Hylke ten Cate (70). Zij vertegenwoordigen twee afzonderlijke politieke verenigingen, Partij van de Ouderen respectievelijk 50Plus, die een gezamenlijke lijst hebben ingediend. 

Kunnen jullie één voorbeeld geven van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

De provincie gaat vooral over ruimtelijke ordening en vervoer. De provincie moet allerlei keuzen maken, die voor de kiezer van groot belang zijn.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

De woningbouw moet geconcentreerd worden, zodat een bijbehorend voorzieningenniveau in stand kan worden gehouden. Bovendien blijft het open landschap daarbij behouden.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Het spreiden van toerisme is een goede zaak. Hiervoor is een infrastructuur nodig en overredingskracht naar de toerist om die infrastructuur te gebruiken.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

De bereikbaarheid is van groot belang. In eerste aanleg is maatwerk nodig met zowel auto-asfalt als beter openbaar vervoer en fiets-asfalt. Uiteindelijk moet toegewerkt worden naar OV en fiets.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Grondwaterpeil is meer een zaak voor de waterschappen. Voor de waterschappen worden overigens op 20 maart ook verkiezingen gehouden. De overheden moeten naar agrariërs wel een betrouwbare partner zijn. Eisen aan boeren mogen niet te snel wisselen. Investeringen moeten rendabel zijn. Als de overheden nieuwe eisen stellen, moeten er schadeloosstellingen komen voor investeringen, die nog niet zijn terugverdiend.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

In deze tijd van terugdringen van het CO2-overschot is het kappen van bomen bizar. Eigenlijk is men bezig met het verwijderen van allochtone bomen (naaldbomen), die hier al eeuwen groeien.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond?

Regels stellen heeft alleen zin, als ze ook gehandhaafd kunnen worden.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Zonneweides zou een oplossing kunnen zijn voor gebieden zonder andere bestemming. Wind op land is geen oplossing. Voor alle duurzaam opgewekte energie moet ook een gebruik worden aangegeven bij overtollige opwekking.