• De duinen in bloei.

    Ingrid Siegenbeek van Heukelom

Werk in de duinen van PWN

EGMOND/BERGEN PWN voert in het eerste kwartaal van 2018 beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn volgens de beheerder nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken. ,,Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten." De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. Door menselijk handelen (aanplant, ontwateren en luchtvervuiling) zijn de omstandigheden in het duin veranderd. De duinen groeien dicht. Het beheer van PWN is erop gericht om deze onnatuurlijke gevolgen zoveel mogelijk te vertragen en waar mogelijk te herstellen. Dit is ook belangrijk voor de waterzuiveringsfunctie van de duinen. PWN pompt het voorgezuiverde water in de duinen om bacteriën en virussen eruit te halen. Na dertig dagen wordt het weer opgepompt en aan de klanten geleverd. Door compactere begroeiing van soorten, die niet oorspronkelijk in het duin voorkomen (exoten als watercrassula) is infiltratie van water door de bodem moeizamer. Zorgvuldig natuurbeheer zorgt dus ook voor optimale waterzuivering in de duinen.

PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. Tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee worden plukjes bomen geringd die het open duin snel dicht laten groeien. Ter hoogte van Het Woud wordt een aantal kleine stuifplekken aangelegd. Met stormachtig weer kan het kalkrijke zand in de kuilen gaan stuiven en komt de dynamiek terug in het duin. Het vrijgekomen zand wordt gebruikt om de wandelpaden in dit gebied op te hogen.

Op de plek van de oude Uilenvanger in Bergen stond jaren geleden een werkschuur van PWN. Met de aanleg van een poel voor libellen en amfibieën wordt deze locatie teruggegeven aan de natuur. Rondom de poel komen zonnige zomen, dat is waar het bos geleidelijk overgaat in losstaande bomen en struiken. Sommige bomen en struiken worden daarvoor verwijderd. Beeldbepalende bomen blijven staan. Zonnige zomen en waterrijke gebieden zijn een aantrekkelijke leefomgeving voor tal van dieren en planten. Al snel na de werkzaamheden zijn libellen- en vlindersoorten en een grote variatie aan zangvogels zichtbaar in het gebied.

Meer over de werkzaamheden via www.pwn.nl/werkenaandeduinen.