Nieuwe partij BBB helpt bewoners Bregtdorp tegen grondwateroverlast

SCHOORL Door een groot aantal inwoners van de woonbuurt Bregtdorp in Schoorl wordt ernstige grondwateroverlast ondervonden onder hun woningen en in hun tuinen. Bregtdorp ligt tegen de hoge duinen aan. De duinen laten het drangwater snel door richting onder andere Bregtdorp. De speciaal daarvoor aangelegde drie duinrellen liggen volgens bewoners te ver uit elkaar. Ook zou de waterstand in de duinrellen te hoog staat.

Een speciale commissie van de gemeente bestaande uit buurtbewoners, waaronder Rene Peters en Frans Buis, worden bijgestaan door een adviseur: bodemkundige Bud Scharff. Rene Peters: "De commissie heeft de oorzaak van het probleem, oplossingen en wetgeving aangereikt aan de wethouder en zijn ambtenaren om aan de hoge grondwaterstand een eind te kunnen maken. Maar er is (financiële) onwil van hem en ambtelijke ondeskundigheid om het te gaan aanpakken. Wij zijn de afgelopen jaren daarbij van het kastje naar de muur gestuurd. Alles aangekaart bij destijds het Ministerie van VWS , nu het Ministerie van Milieu en Infrastructuur. Doorverwezen naar het Provinciaal bestuur Noord-Holland. Vervolgens weer naar het Hoogheemraadschap. Al die instanties geven niet thuis en verwezen naar elkaar en uiteindelijk weer naar de gemeente. Afgelopen week heeft onze adviseur ons meegedeeld dat de laatste oplossing die de gemeente voor dit probleem heeft aangereikt - namelijk met bestaande buizen het water af te voeren - niet zal werken." De inwoners slaan nu een andere weg in en hebben de nieuwe politieke partij Behoorlijk Bestuur Bergen benaderd. Zij heeft de problematiek in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen, als de partij in de gemeenteraad komt, zal het daar dan direct aan de orde worden gesteld om het met de meeste spoed te gaan regelen, zo belooft BBB. De commissie biedt samen met BBB de inwoners uit Bregtdorp een model-bezwaarschrift aan. Zij kunnen hiermee in bezwaar gaan tegen de gemeentelijke belastingaanslag 2018 voor de Onroerend Zaak Belasting. Het bezwaar gaat uit van 60.000 euro te hoog vastgestelde WOZ-waarde omdat met de te hoge grondwaterstand geen rekening is gehouden. Het model aanvragen via info@behoorlijkbestuurbergen.nl.